Türbanlı Baldız

Merhaba değerli okurları cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı yla gö rü ş meye giderdi. Cumartesi gü nleri eş im akş ama kadar, bende ö ğ leye kadar ç alı ş ı rı m. O hafta Cuma baldı zı mt.geldi evde ablası yla sohbet falan etmektedirler, bende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş ı nda hafta iç i aldı ğ ı m.digital fotoğ raf makinesinin ö zelliklerini inceliyorum. Bu ö zelliklerden biride gü venlik kamerası benzeri kullanı labilmesiymiş . Bu ilgimi ç ekmiş ti. Ertesi gü n ö ğ leye kadar ç alı ş tı ğ ı m.iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim. lüzumlu ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m.fotoğ raf makinesini koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim. i nternete girdim, lüzumlu ayarları yaptı m. Fotoğ raf makinesi bana her yarı m.saatte bir birer dakikalı k gö rü ntü maili
gö nderecekti. Bu testten kimsenin haberi yoktu. i ş yerimde ç alı ş ı rken bir mail geldi. Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n kapı sı solda oturma odası na giriş . Gayet net gö rü ntü , zamanı test etmek iç in saatime baktı metreve ½ saat sonra bakalı m.gene istikbal mi diye beklemeye kafa ladı m. ½ saat sonra gene bir mail geldi. Kı sa filmi aç tı mt.gene tıpkı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan derken birden bire baldı zı metreç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p bizim yatak odası na girdi. ş ok olmuş tum, ansızın aklı mda bir sü rü soru mesai areti? Evde baş kası da varmı ydı ? ç ı plak ne yapı yordu? ö ğ len ç ı kı p derhal yakı n olan eve gittim ama baldı zı m.ö ğ leye kadar ç ı kmı ş tı evde yoktu. Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden bir sonraki haftayı bekledim. Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek bir yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m. i ş yerime gidene kadar zaten on adet gelmiş ti. Gü lay’ı n yatak odamı za ilk giriş i saat on:15 te falan oldu. ü zerini ç ı kardı odada, ç ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi. 6 na ç amaş ı r giymedi. Sonra odadan ç ı ktı ve biraz sonra elinde bi salatalı kla tekrar geldi. yoksa tü rbanla gezen baldı zı m.bakire değ imliydi. Sikim kazı k bu gibi olmuş tu. Mailin biri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı . Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş file ı yukarı sü rtmeye kafa ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu. Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı . Santim santim kayboldu salatalı k ekrandan. Sonra Gü lay bacakları nı birleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya kafa ladı . Salatalı k hala amcığı ndaydı . soluk almadan izliyordum. Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı . 10 dakika sonra bornozla yine geldi odaya. Yatağ ı dü zeltti, geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan. Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye kafa ladı m. Bakire değ ildi. Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti. Bu ş ekilde üç hafta daha izledim. En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im bir anda eve gitmeye karar verdim. Bir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m. Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı süre ofisten ç ı kı p evin şeklini tuttum. on dakikalı k mesafeyi gidene kadar o da kı vama gelirdi. Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli şekilde kapattı m.ve Gü lay ben geldim diye seslendim. Oturma odası na bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç erken aa burada mı ydı n diyerek bizim yatak odamı za girdim. Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n 6 na girmiş ti. Eminim orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu. Heyecandan o da bende ö lecektik.Bu arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beni ekleyin ismim Ferit msn [email protected] Kalk bakalı mt.tembel birlikte kahvaltı yapalı m.diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m. Salatalı k elindeydi ve bu sefer gecelikte giymemiş ti. ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı fakat izin vermedim. Buna ne gerek mevcut canı m? Benden isteseydin ya” dedim.lakin sen ablamı n kocası sı n” dedi. Bende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra, ikinizin de olurum dedim. Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı mt.ve baş ı nı sikime bastı rdı m. i ş tahla yalamaya kafa ladı . Sikimi taş akları mı çılgın gibi kıyı yordu. Bu arada bende soyunup yatağ a girdim.Bu arada teşhis ş mak arzulayan mühim bayanlar msn [email protected] ekleyin beni.O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m. Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur birazda ben seni yalamak istiyorum” dedim. Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in bunun gibi yala dedi. Boynundan baş ladı m, taş benzeri gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları sivri ve iyice koyulaş mı ş . Sonra yavaş ç a şeftalisi na indim. Dilimin ilk dokunduğ u hatıra gö rmeliydiniz, yay bu gibi gerildi vü cudu, elleriyle bacakları nı aç abildiğ i kadar aç tı . Yalamaya dilimi amı na sokmaya baş ladı m. Kendinden geç ti resmen. Ohhh dedi. on-15 dakika şeftalisi nı geri deliğ ini yaladı m. Sonra dudakları na yumuldum. O hala bacakları nı dizlerinin 6 ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette duruyordu. şeftalisi gergin , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor. Sikimin baş ı nı tam giriş e yasladı m. Yavaş ca yü klenmeye kafa ladı m. Sı cacı k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z birbirine bina ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma ve çılgın gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, bende hareketlenmeye pompalamaya kafa ladı m. ç ı ğ lı klar atiyor, “meslek te bu, düş ettiğ im kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü metretam olarak buydu” diye mı rı ldanı yordu. Sonra onu yatakta domalttı m.ben yere indim ayakta belinden sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak şeftalisi ndan yine geç irdim. Bu sefer nazik ve yavaş değ ildim. sert katı ve hoyratç a sikiyordum. Ben arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı izliyordum. Bu beni daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu. Gulaysa artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu resmen. am deliği nı n iç inde sikim kası lmaları hissetmeye kafa ladı . amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı rı p bı rakı yordu. Bende dayanamadı mt.bu hale ve boş almaya kafa ladı m. Normalden ç ok daha erken boş alı yordum fakat bu am dayanı lacak bunun gibi değ ildi. Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a. Harikaydı n diye bir ö pü cü k kondurdu dudağ ı mt.. Anlat bakalı m.ne süre bozuldu kı zlı ğ ı n dedim. Niş anlı sı na vermiş . Niş anlı sı bunu mesut edemiyormuş . Hem kendini düşünen hem de hemencecik bitiyor diye anlattı . ama bundan sonra sorunum bulunmamakta dedi. Evlenirlerse daha sorunsuzca hareket edebileceğ iz..

 

spacer

Leave a reply